Untitled Document
ชั้น
วัฏจักรชีวิตของพืช
วงจรชีวิตของพืช

         การเจริญในพืชชั้นสูงจะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนคล้ายคลึงกับการเจริญของสัตว์ ตั้งแต่ระยะี่ไขที่ผสมพันธ์แล้ว  จนถึง่ระยะโตเต็มที่ที่จะสืบพันธ์ได้ ต่างกันที่เมื่อพืช
เจริญเต็มที่แล้ว
        

        วัฏจักรชีวิตของพืช  ประกอบด้วย  6  ขั้นตอน  คือ  
                       
1. การงอกของเมล็ด  

 2. ต้นอ่อนของพืชมีราก  ลำต้น  ใบ  ต้นอ่อนจะเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยปัจจัยต่อไปนี้
 

3. เมื่อพืชเจริญเติบโตจะมีดอก  ดอกคือ  อวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธ์ของพืช  ส่วนประกอบของดอกที่สำคัญ
   โดยตรงต่อการสืบพันธ์  คือ  เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย  การผสมระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียจะได้เมล็ด
   และเมล็ดสามารถเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ได้


4. การถ่ายละอองเรณู คือ การที่ละอองเกสรตัวผู้ไปตกติดอยู่
บนยอดเกสรตัวเมีย

         
         

สิ่งที่ช่วยในการถ่ายละอองเกสรมีหลายอย่าง สีสวย ๆ ของกลีบดอก กลิ่นหอม และการมี
นำ้้้้ำำำหวานมากของดอกไม้เป็นการสร้างโดยธรรมชาติที่ช่วยในการถ่ายละอองเกสรเมื่อมีแมลงมากินน้ำหวานละอองเกสรตัวผู้จะติดตามแมลงไป  

5. การปฏิสนธิ คือ การที่ละอองเกสรตัวผู้เข้าผสมกับไข่อ่อนในรังไข่ หลังจากการปฏิสนธิไข่อ่อนจะเจริญเป็นเมล็ด   และรังไข่จะเจริญเป็นผล


6. การกระจายของเมล็ด  เมล็ด  คือ  ส่วนสำคัญของการแพร่พันธ์พืช  พืฃกระจายเมล็ดได้หลายวิธี