Untitled Document
เรื่อง
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์
โดย
อ. สุปราณี

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์ (Asexual Reproduction ) คือการสืบพันธุ์ที่ไม่มีการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย หรือการปฏิสนธิ
การแตกหน่อของไฮดรา
ไฮดราเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามบ่อน้ำที่ใสสะอาดและมีพืชน้ำขึ้นอยู่ มักเกาะอยู่กับพืชน้ำ

ไฮดราจะสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ ไฮดราที่เติบโตเต็มที่แล้วจะมีการแตกหน่อ โดยเนื้อเยื่อข้างลำตัวจะแยกออกมา แล้วเจริญเติบโตเป็นไฮดราตัวเล็กๆเกิดมีปากมีหนวดขึ้น หลังจากติดอยู่กับตัวเดิมระยะหนึ่งก็จะหลุดออกเป็นอิสระ และเมื่อเติบโตเต็มที่แล้ว ก็จะสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อเช่นเดียวกัน

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของแมลงบางชนิด
มีแมลงบางจำพวกที่สืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ เช่น ตั๊กแตนกิ่งไม้ เพลี้ย ไรน้ำ ตัวเมียสามารถผลิตไข่ที่ฟักเป็นตัวได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิ ในสภาวะปกติสัตว์ดังกล่าวไข่ที่ฟักมาจะเป็นตัวเมียเสมอ ยกเว้นสภาวะไม่เหมาะสมไข่จะฟักออกมาทั้งตัวผู้และตัวเมีย จากนั้นก็จะผสมพันธุ์กัน แล้วตัวเมียจะให้ไข่ที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง หนาวเย็น หรือขาดแคลนอาหารได้ดี
ไรน้ำ
ตั๊กแตนกิ่งไม้

ภาพจาก www.corbis.com/Kevin Schafer
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบ การแบ่งตัวออกเป็นสอง
การแบ่งตัวจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ โดยที่นิวเคลียสจะแบ่งตัวก่อน แล้วไซโทพลาสซึม จะแบ่งตัวตาม ได้เป็นตัวใหม่ 2 ตัว เราเรียกการสืบพันธุ์แบบนี้ว่า การแบ่งตัวออกเป็นสอง
พารามีเซียมก่อนแบ่งตัว
การแบ่งนิวเคลียสภายในเซลล์
การแบ่งไซโทพลาสซึม
พารามีเซียมที่แบ่งตัวเสร็จแล้ว เหมือนตัวเดิมทุกประการแต่ขนาดเล็กกว่า

พารามีเซียม
สิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบแบ่งตัวออกเป็นสอง ได้แก่ อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา แบคทีเรีย